Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2019 година