Обявление № УТ.01.02-128/14.10.2020 г.

 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-669/14.10.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия ПР на с. Константин (Подробен устройствен план - План за улична регулация) за парцел VІІІ-27, парцел ХІа-30а и парцел ХІ-30 в кв. 17 - изменение на улична регулация между О.Т. 16-42, като уличнорегулационната линия се поставя по имотните граници на имоти пл. № № 27 и 30.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА