Обявление № УТ.01.02-129/14.10.2020 г.

 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-670/14.10.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел VІІІ-27, парцел ХІа-30а и парцел ХІ-30 в кв. 17 по плана на с. Константин - поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии към парцел IV-26, парцел ІХ-28, парцел X-29 и парцел XII-31 по заснети имотни граници, обособяване на нови самостоятелни УПИ за имоти пл. № № 27 и 30 - УПИ VІІІ-27 (нов) и УПИ ХІ-30 в кв. 17 по плана на с. Константин (съгласно Заповед № РД.02.05-669/14.10.2020 година за изменение на улична регулация и Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с рег. № 1173/16.06.2020 година на Нотариус с Район на действие Районен съд гр. Елена и с № 597 в Регистъра на Нотариалната камара) и План за застрояване на новообразуваните УПИ.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА