Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“


Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ – Компонент 3 се изпълнява по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, стартира на 16 март 2020 и приключва на 31 декември 2020г. като стойността му е 297 570, 00 лв. Бенефициент е община Стражица, а общините Елена, Лясковец и Златарица са партньори. Договорената стойност по проекта за община Елена е в размер на 75 210 лв. Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Идентифицирана е голяма нужда от предоставяне на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна обстановка. Дейностите по проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги, защитавайки обществения интерес и отговаряйки на нуждите от превенция за разпространението на COVID – 19. За предоставянето на услугите за преодоляване на последиците от коронавируса, ще се наемат лица, които ще предоставят услугата по общини, като за община Елена са предвидени около девет лица. Поради непредвидимостта на ситуацията и в случай на необходимост персоналът за предоставяне на услугата може да се увеличи.