Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2022 г.

Дата на публикуване: 08.02.2022 13:55
На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на общината предоставя проектът за публично обсъждане на населението, чрез публикуването ѝ на интернет страницата.

Във връзка с горното, в 14-дневен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени становища, мнения и предложения по Проекта за Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през  2022 г. в центъра за административно обслужване в сградата на Община Елена, на адрес: 5070, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24 или на електронна поща obshtina@elena.bg.

Наименование Брой тегления
Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г. 145 Изтегли документ с име "Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г."
Проект на програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост през 2022 г. 146 Изтегли документ с име "Проект на програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост през 2022 г."