Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

Дата на публикуване: 09.03.2022 16:05
    
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
Причини, които налагат приемането на допълнения и изменения в Наредбата:
 
С решение от 22 февруари 2022 г. на 47-ото Народно събрание е приет Закон за изменение   на  Закона   за  корпоративното   подоходно   облагане,  с  чиито „Преходни и заключителни разпоредби" са направени промени и в други закони: с § 5 в Закона за местните данъци и такси, с § 6 в Закона за предучилищното и училищното образование и с § 7 в Закона за здравето. С промените са заличени или отменени всички текстове, касаещи заплащането на такси от родителите за ползване на детски ясли и детски градини. С Указ на Президента на Република България № 65, издаден на 24 февруари 2022 г., Законът за изменение на Закона  за  корпоративното подоходно облагане е обнародван в „Държавен вестник“, брой 17 от 01.03.2022 година. Съгласно § 9 от „Преходни и заключителни разпоредби“ на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане §§ 5, 6 и 7 влизат в сила от 1 април 2022 година.

Промените в посочените по-горе закони, по изключение изискват спешна отмяна на всички текстове в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, касаещи заплащането на такси от родителите за ползване на детски ясли и детски градини, и влизане в сила на промените в кратки срокове - считано от 01.04.2022 година. Във връзка с това и на основание с чл. 26, ал. 2 и ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект.

Цели, които се поставят с приемането на допълнения и изменения в Наредбата:

Основните цели на изменението са свързани с облекчаване и намаляване на административната и финансовата тежест спрямо родителите, чийто деца посещават детски ясли и детски градини. Премахване на финансовите ограничения за повишаване на посещаемостта  на децата в групите на детските ясли и детските градини, най-вече за децата в задължителна за предучилищно образование възраст. Създаване на по-добри възможности за осигуряване на равен достъп на децата до отглеждане, възпитание, социализация и обучение в детските ясли и детските градини, до постъпването им в I клас. Намаляване на административната  тежест за директорите  и персонала  на детските ясли и детските градини.

Синхронизиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена с нормативни актове от по-висока степен -ЗМДТ, ЗПУО, ЗЗ.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:

Прилагането на измененията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена не изисква осигуряване на допълнителен финансов и кадрови ресурс от страна на Община Елена. С Решение на МС № 50 от 3 февруари 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. е въведен „Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането  на съответните такси по ЗМДТ“, който облекчава издръжката в общинските детски градини, формирана от местни приходи.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

По-малка административната и финансовата тежест за родителите, чийто деца посещават детски ясли и детски градини. По-висока посещаемост на децата в групите на детските ясли  и детските градини, най-вече за децата в задължителна за предучилищно образование възраст. По-добри възможности за равен достъп на децата до отглеждане, възпитание, социализация и обучение в детските ясли и детските градини, до постъпването им в I клас.

Синхронизирана местна нормативна уредба с националното законодателство.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Доколкото предлаганите изменения са пряко обвързани с изменения в Закона за местните данъци и такси, който от своя страна е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, при спазване на чл. 8, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс и §§ 5, 6, 7 и 9 от „Преходни и заключителни разпоредби“ на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане Общински съвет Елена

§1. Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва:
1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 думите ,,детски ясли“ и „детски градини“ се заличават.
2. В глава втора в наименованието на Раздел III думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават.
3. Всички алинеи в чл. 25 се отменят, а разпоредбата придобива следното съдържание:
„Чл. 25. За ползване на услугите на детска кухня към Детска ясла - гр. Елена, ползвателите заплащат такса за храноден в размер на 2.20 лв.“
§2. Настоящите изменения влизат в сила считано от 01.04.2022 г.

Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването му да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg, obs@elena.bg или в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.

Наименование Брой тегления
Spravka_chl.26.pdf 26 Изтегли документ с име "Spravka_chl.26.pdf"