ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ВЪЗРОЖДЕНСКА“ И ТРОТОАРИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ В ГР. ЕЛЕНА“

Дата на публикуване: 21.12.2021 10:30
Проектът бе реализиран в периода 16 май 2019 г. - началото на 2021 г.,  финансиран  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

По проекта са изпълнени строително и монтажни работи на обекти / строежи: “Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена”, със следните подобекти:
1: Реконструкция на ул. „Възрожденска” - гр. Елена, вкл. тротоари;
2: Реконструкция и рехабилитация на тротоари към ул. „Крайбрежна“, ул. „Мир“, ул. „Костовска“, ул. „Оборище“, ул. „Опълченска“, ул. „Кършовска“, ул. „Спортист“, ул. „Църковна“, ул. „Кокиче“ и ул. „Стара планина“ в гр. Елена;
3: Реконструкция и рехабилитация на тротоари към  ул. „Самуилец“, ул. „Острец“, ул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Калето“, ул. „Чумерна“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Георги Сава Раковски“, ул. „Никифор Попконстантинов“, ул. „Паисий Хилендарски“, ул. „Здравец“, ул. „Дойно Граматик“, ул. „Балкан“ и ул. „Генерал Домбровски“ в гр. Елена. ”.

Първоначално одобрената финансова помощ, въз основа на представените при кандидатстването документи бе в размер на 615 915,22 лв. без включен ДДС или 739 098,26 лв. с ДДС, но след проведени обществени поръчки и сключени договори 706 464,23 лв. с ДДС.

По проекта са изпълнени: цялостна реконструкция на ул. „Възрожденска“, ремонт на над 10 000 кв. метра тротоари, бордюри.