ЗАПОВЕД № РД.02.05-211 Елена, 18.04. 2022 г.

Дата на публикуване: 19.04.2022 14:50
С Решение № 44 / 31.03.2022 г. Общински съвет Елена е открил процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, а именно:

1. Ниво 2 (две) с площ от 102,30 кв.м, от поземлен имот представляващ самостоятелен обект на две нива с идентификатор 27190.501.208.1.1, разположен на етаж - 1 в сграда с идентификатор 27190.501.208.1, с административен адрес гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 69 (бивша пивница „Златно кормило“). Граници на ниво 2: на същия етаж: 27190.501.208.1.2; под обекта: няма; над обекта: 27190.501.208.1.3, 27190.501.208.1.4. Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 1509 / 30.09.2021 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Елена на 04.10.2021 г., акт № 85,  том VI.

2. Павилион с метална конструкция и застроена площ от 116 кв.м, разположен в УПИ I „За училищен комплекс“, кв. 27 по плана на гр. Елена, с административен адрес гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски“ № 2. Граници: разположен изцяло в двора на СУ „Иван Николов Момчилов“. Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 1301 /14.02.2017 г. вписан в Служба по вписванията при Районен съд Елена на 15.02.2017 г., акт № 57, том 1.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 и  чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на  Решение № 44 / 31.03.2022 г. на Общински съвет Елена,

І. ОТКРИВАМ:

Наименование Брой тегления
Zapoved_RD.02.05-211.pdf 11 Изтегли документ с име "Zapoved_RD.02.05-211.pdf"