ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Дата на публикуване: 15.04.2022 15:00
Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:
Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. В чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА е регламентиран максималният общ размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец, което не може да надвишава 70 на сто от средната брутната работна заплата на общинската администрация за съответния месец (за общини с население до 100 000 души).

В чл. 18, ал. 2 от сега действащия Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за участието си в заседания на Общински съвет и неговите комисии, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 100 лв. за комисия и 130 лв. за участие в заседание. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.”

От ПК „Бюджет и финанси“ постъпи предложение за изменение на Правилника в частта, касаеща възнагражденията на общинските съветници, като се предлага размерът на възнаграждението да бъде обвързано с размера на средната брутна работна заплата на общинска администрация за последния месец, а не както до сега на твърда ставка.

Предложението е общинският съветник да получава възнаграждение в размер на 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец.

При отсъствие от заседание на Общинския съвет, общинският съветник се санкционира с 30 % от възнаграждението за съответния месец, а при отсъствие от заседание на постоянна комисия с 20 % от възнаграждението за съответния месец. Общия размер на санкцията не може да надвишава 70 % от възнаграждението за съответния месец.

Целта на изменението в проекта за нормативен акт е, както да бъде постигнат баланс между справедливото заплащане на труда на всеки общински съветник, така и до независимост при определяне размера на възнагражденията им, което не би довело до намаляване на техния размер, а до една относителна стабилност на месечните възнаграждения.  

Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилника.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е увеличен размера  на минималната работна заплата от 1 април 2022 г. от 650 на 710 лв. Със свои решения        №№ 49, 50 от 07.04.2022 г., Общински съвет Елена прие увеличение на средствата за трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства. Предвидено е увеличение на средствата за трудови възнаграждения и на служителите в общинска администрация.

Финансовите средства за реализиране на настоящото предложение следва да се осигурят от Бюджета на Община Елена за 2022 година. Приемането на проекта за нормативен акт е съобразен с нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване цялостната работа на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Във връзка с гореизложеното, предлагам следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Елена

Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както следва:
 
Чл. 18, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание:
(2) Общинският съветник получава възнаграждение в размер на 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец. Общият размер на възнаграждението за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.

Чл. 18, ал. 3 се отменя.

Чл. 18, ал. 4 се изменя и придобива следното съдържание:
(4) При отсъствие от заседание на Общинския съвет, общинският съветник се санкционира с 30 % от възнаграждението за съответния месец, а при отсъствие от заседание на постоянна комисия с 20 % от възнаграждението за съответния месец. Общия размер на санкцията не може да надвишава 70 % от възнаграждението за съответния месец.

       В Преходни и заключителни разпоредби, § 4 се допълва и придобива следното съдържание:
 § 4. Този Правилник е приет с Решение № 13 / 12.12.2019 г. на Общински съвет Елена, изменен и допълнен с Решение № 157 / 29.12.2020 г., с Решение  № __ / __ 2022 г.  на Общински съвет Елена.

Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на е-mаil адрес:  obs@elena.bg или в деловодството на Общински съвет гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.

Наименование Брой тегления
Spravka_chl.26_ZNA.pdf 79 Изтегли документ с име "Spravka_chl.26_ZNA.pdf"
Predlozhenie-za-izmenenie-na-pravilnika-2022.pdf 76 Изтегли документ с име "Predlozhenie-za-izmenenie-na-pravilnika-2022.pdf"