Заповед № РД.02.05-289 - открит конкурс

Дата на публикуване: 04.05.2022 15:10

Открит конкурс с предмет „Маркиране, сортиментиране на дървесина на корен, проектиране на технологични просеки необходими за изграждането на временни извозни пътища и изготвяне на сортиментна/и ведомост/и, карнет-опис и технологичен план за подотдели“, съгласно Заповед №РД.02.05-289/04.05.2022 г. на Кмета на Община Елена, по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Наименование Брой тегления
Заповед № РД.02.05-303 - Заповед за прекратяване.pdf 5 Изтегли документ с име "Заповед № РД.02.05-303 - Заповед за прекратяване.pdf"
Ukazaniya-i-dokumentatsiya-2022.zip 15 Изтегли документ с име "Ukazaniya-i-dokumentatsiya-2022.zip"
Zapoved_RD.02.05-289.pdf 23 Изтегли документ с име "Zapoved_RD.02.05-289.pdf"