ЗАПОВЕД № РД.02.05-304 Елена, 13.05. 2022 г. - спечелил

Дата на публикуване: 16.05.2022 17:20
На 10.05.2022 г. (вторник) от 09:30 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Иларион Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-211 / 18.04.2022 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на за срок до 10 (десет) години на имот – частна общинска собственост, а именно: павилион с метална конструкция и застроена площ от 116 кв.м, разположен в УПИ I „За училищен комплекс“, кв. 27 по плана на гр. Елена, с административен адрес гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски“ № 2, при граници: разположен изцяло в двора на СУ „Иван Николов Момчилов“. Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 1301 /14.02.2017 г. вписан в Служба по вписванията при Районен съд Елена на 15.02.2017 г., акт № 57, том 1.

Първоначална тръжна месечна наемна цена, одобрена от общински съвет е определена съгласно Методика за определяне на началните цени за договаряне под наем на общински имоти, приета с Решение № 34 / 1997 г. и изменена с Решение № 11 / 14.02.2002 г. на ОбС – Елена и е в размер на 305.00 лева (триста и пет лева). Сделката е облагаема по ЗДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС върху достигнатата крайна тръжна цена.

Депозитът за участие в търга е в размер на 61.00 лв. (шестдесет и един лев) и представлява 20% от началната тръжна цена за обекта.


Наименование Брой тегления
Zapoved_RD.02.05-304_spechelil_targ.pdf 20 Изтегли документ с име "Zapoved_RD.02.05-304_spechelil_targ.pdf"