Заповед № РД.02.05-307 - процедура за Маркиране, сортиментиране на дървесина на корен, проектиране на технологични просеки необходими за изграждането на временни извозни пътища и изготвяне на сортиментна/и ведомост/и, карнет-опис и технологичен план за подотдели

Дата на публикуване: 17.05.2022 16:35

На основание чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г); във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 18 от същата
 
О Т К Р И В А М :

I. Процедура по реда на чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за определяне на изпълнител на дейности с предмет: „Маркиране, сортиментиране на дървесина на корен, проектиране на технологични просеки необходими за изграждането на временни извозни пътища и изготвяне на сортиментна/и ведомост/и, карнет-опис и технологичен план за подотдели“ в общински горски територии собственост на Община Елена, както следва:

Наименование Брой тегления
ukazaniq_i_dokumentaciq.zip 20 Изтегли документ с име "ukazaniq_i_dokumentaciq.zip"
Zapoved_RD.02.05-307.pdf 23 Изтегли документ с име "Zapoved_RD.02.05-307.pdf"