ЗАПОВЕД № РД.02.05-310 - търг с тайно наддаване

Дата на публикуване: 19.05.2022 10:15
С Решение № 61 / 28.04.2022 г. Общински съвет  - Елена е открил процедура (търг с тайно наддаване) за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи пакети от по 1 000 (хиляда) броя цигли.

Предвид горното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и  чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл. 60, ал. 1-6  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на Решение № 61 / 28.04.2022 г. на Общински съвет Елена,

І. ОТКРИВАМ:

1. Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост представляващи пакети от по 1 000 (хиляда) броя цигли, демонтирани от покривите на общински сгради, по позиции и начална тръжна цена, а именно:
1.1. ЦИГЛИ тип „Марсилски“ – двуканални – стар модел – 0,35 лв. за брой или 350,00 лв. за пакет, с включен ДДС;
1.2. ЦИГЛИ тип „Марсилски“ – двуканални – нов модел – 0,30 лв. за брой или 300,00 лв. за пакет, с включен ДДС.


Наименование Брой тегления
ZAPOVED_RD.02.05-310-targ_tsigli.pdf 7 Изтегли документ с име "ZAPOVED_RD.02.05-310-targ_tsigli.pdf"