„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“

Дата на публикуване: 19.07.2022 02:10
Община Елена приключи успешно изпълнението на  проект „Па.тронажна грижа + , по който се  предоставяха  интегрирани социално-здравни услуги на лица с увреждания и лица в риск във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Проектът бе в размер на 185 777,12 лв., осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г и се реализира в периода от 19.03.2021 до 19.04.2022 година.

Изпълнена бе целта  да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

По време на  изпълнението на проекта са подпомогнати 43 –ма потребители в домашна среда. В рамките на до 2 часа на ден потребителите са получавали психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на сметки  и други ), като дейностите са предоставяни от специализиран екип – четирима социални работници, три медицински сестри и един психолог.