Относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати за инвестиция клас В

Дата на публикуване: 01.08.2022 17:15
   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Проектът на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати за инвестиция клас В е изготвен на основание чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и съобразно последните изменения в ЗНИ и Правилника за прилагането на закона за насърчаване на инвестициите /ППЗНИ/. С тази Наредба се определят условията, редът и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите на територията на община Елена и издаване на сертификат клас В.

Мотиви за приемане на  Наредбата  и целите, които се поставят:

Представените мерки за насърчаване на инвестиции с общинско значение са определени съгласно чл. 22з, ал. 3 от ЗНИ и ще се реализират чрез:
1.    Съкратени срокове за административно обслужване;
2.    Индивидуално административно обслужване;
3.    Придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗНИ при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2 - 8 и 13; от ЗНИ. Мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост.

Мерките ще се предоставят след издаване на сертификат за инвестиции клас В, въз основа на решение на Общински съвет  Елена.

Съгласно Наредбата ще бъдат насърчавани инвестиции, свързани със създаване на ново предприятие, разширяване на съществуващо такова или на изпълняваната от него дейност, с диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието, в т.ч. дейността, свързана с предоставянето на нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на  наредбата:

За прилагане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати за инвестиция клас В, не е необходимо разходването на бюджетни средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Възможност проектите с общинско значение да се насърчават като инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на общината и отговарят на условията в Наредбата.

Подобряване на инвестиционния климат в общината.

Въвеждане на ефективни мерки за контрол и отговорности от инвеститорите.  

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на  Наредбата е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22з, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, чл. 8, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет  – Елена

1.    Приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати за инвестиция клас В.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за нова Наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.