Относно: Създаване на общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Елена и утвърждаване на правилник за организацията и дейността му

Дата на публикуване: 18.08.2022 10:05
   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Елена, като представител на изпълнителната власт в нашия регион е длъжна да предоставя определени услуги, които са в интерес на местната общност и създават нормална жизнена среда. Това може да се постигне със собствени средства и ресурс чрез създаването на Общинско предприятие по реда на ЗОС или чрез възлагане на външен изпълнител съгласно разпоредбите на ЗЗД, както и търговски дружества при спазване на процедурите по ЗОП. Изхождайки от факта, че през последните години се забелязва недостиг на  работна ръка и все по-трудно се намират изпълнители за извършването на малки по обем и стойност строителни работи и механизирани услуги смятаме, че общинското предприятие има редица предимства пред останалите съществуващи алтернативи за работа и по конкретно:
-    Общинското предприятие за разлика от търговското дружество няма за цел реализация на печалба. Това следва от целите и естеството на дейностите, за осъществяването на които се създава предприятието и ще доведе до намаляване стойността на предлаганите услуги.
-    Това, че общинското предприятие е част от общинската структура, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, позволява оптимално планиране на необходимите ресурси, включително и инвестиционни за изпълнение на дейността, непрекъснат оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на изпълнение.
-    Дейността на предприятието се определя от решенията на Общински съвет и кмета. Това позволява гъвкавост, отговаряща на потребностите на населението.
-    Като част от структурата на общината ще се упражнява по ефективен контрол за законосъобразност и целесъобразност при разходването на средства и извършване на услуги.

Причини за приемане на правилник и цели, които се поставят:  
По своята правна същност общинското предприятие представлява специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет. То осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост. Правилникът определя предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Чрез дейността на общинското предприятие се осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугите и оперативност, които не са гарантирани при процедури с външно възлагане.

Цели
Постигане на по-добра оперативност, ефективност на извършваните дейности и икономичност при разходване на публични средства. Приемането на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Елена се налага с цел регламентиране на общите положения, предмета на дейност, наименованието и седалището, управлението и представителството, структурата на предприятието, както и правата и задълженията на неговия директор и организацията на отчетността и контрола по отношение на дейността.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на правилника:
За прилагане на правилника и обезпечаване дейността на предприятието ежегодно ще бъдат планирани средства от бюджета, съобразно планираните годишни задачи

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
Чрез създаване на общинско предприятие и приемане на правилник ще бъде подсигурено изпълнението на широк кръг дейности по отношение на ремонта и поддръжката на общинско имущество от специализирана структура към Общината и това ще намали необходимостта от външно възлагане за извършването им.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на правилник е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание а основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет  – Елена
1. Създава общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Елена.
2. Приема и утвърждава Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Елена – Приложение 1 към настоящото предложение.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Община Елена чрез настоящото публикуване и на основание чл. 26, ал. 2 и ал.4 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването да направят своите предложения и становища по проекта на правилник на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.

Наименование Брой тегления
pravilnik.pdf 13 Изтегли документ с име "pravilnik.pdf"