ЗАПОВЕД № РД.02.05-258 гр. Елена, 15.05.2014 г.

Дата на публикуване: 15.05.2014 15:01
ЗАПОВЕД 
№ РД.02.05-258
гр. Елена, 15.05.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.,

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места в продължение на целия изборен ден - от 0:00 часа до 24:00 часа на 25 май 2014 г. (неделя).
2. ЗАБРАНЯВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред в продължение на целия изборен ден - от 0:00 часа до 24:00 часа на 25 май 2014 г. (неделя).
3. Забраната по т.1 не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди). При провеждането на същите, задължавам организаторите да вземат съответни мерки с оглед да не се нарушава обществения ред в изборния ден.
Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на: собствениците на търговски обекти, в които се продават алкохолни напитки или на отговорниците на обекти – за изпълнение; на кметовете на кметства и кметските наместници – за сведение; на гл. инспектор “Разрешителни и регистрационни режими” в общинската администрация и на началника на РУ „Полиция”-Елена – за сведение и контрол.
Населението от общината да бъде запознато със заповедта чрез традиционните начини - обявяването й по: РТВ на 22 и 23 май 2014 г.,  на таблото “Избори за Европейски парламент” в общинската администрация, на  сайта на общината и на определените за това места в селата.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ „Полиция” – град Елена.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Заповед №РД.02.05-258 / .pdf /