Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД № РД.02.05-626
16.09.2020
С Решение № 119 / 27.08.2020 г. Общински съвет – Елена е открил процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор 27190.34.929, по КККР на гр. Елена, с площ от 329 кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: овраг, промойна. Категория на земята: седма. Номер по предходен план: 001522, актуван с АОС № 1470 / 10.12.2019 г., вписан в служба по вписванията гр. Елена под № 27, том VІІ на 19.12.2019 г.; 2. Поземлен имот с идентификатор 27190.146.69, по КККР на гр....

ЗАПОВЕД № РД.02.05-554 / 17.08.2020 г.
17.08.2020
  На 11.08.2020 г. от 09:30 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена с моя Заповед № РД.02.05-472/08.07.2020 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 04460.202.28 с площ 1555 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), находящ се в с. Блъсковци, община Елена при граници: 04460.202.20, улица, Община Елена, Община Елена-гробище, улица. Имотът е актуван с АОС № 490/20.09.2007 г., вписан в...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-553 / 17.08.2020 г.
17.08.2020
  На 11.08.2020 г. от 09:30 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена с моя Заповед № РД.02.05-472/08.07.2020 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот ХІ – „за селсъвет“ в кв. 8 с площ 608 кв.м., по плана с. Средни колиби, община Елена, ведно с построените в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ 80 кв.м., стопанска (второстепенна) постройка със застроена площ 21 кв.м., стопанска сграда (санитарен възел) със застроена...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-494 Елена, 17.07.2020 г.
20.07.2020
  На 17.07.2020 г. от 10:00 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-486 / 15.07.2020 г. на кмета на община Елена, за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, с обща площ 187,107 дка, за срок до 10 години, считано от започване на стопанската 2020 - 2021 година. С Протокол комисията извърши подбор и класиране на участниците в процедурата. Предвид горното, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30,...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-472
08.07.2020
С Решение № 98/25.06.2020 г. Общински съвет – Елена е открил процедура търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, а именно: - Застроен поземлен имот с идентификатор 04460.202.20, с площ от 328 кв. м. с начин на трайно ползване: ниско застрояване. Ведно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор 04460.202.20.1, със застроена площ от 262 кв. м. с предназначение: сграда за образование, находящ се в с. Блъсковци, община Елена, актуван с АОС № 481 / 26.07.2006 г.; - Поземлен имот с идентификатор 04460.202.28 с площ 1555 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-461
03.07.2020
  На 25.06.2020 г. от 10:00 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-426 / 22.06.2020 г., за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, с обща площ 454,060 дка, за срок до 10 години, считано от започване на стопанската 2020 - 2021 година. В срока за подаване на предложения за участие в конкурса за 8 броя имоти с обща площ 187.107 дка, находящи се в землището на с. Средни колиби...