Търгове и конкурси

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с предмет
13.05.2020
  „Добив на дървесината - сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина и закупуването й от обекти горска територия – общинска собственост на Община Елена“Документация

Община Елена обявява подбор по документи за заемане на работни места по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”,
15.04.2020
  Община Елена обявява подбор по документи за заемане на работни места по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. по КОМПОНЕНТ 3 за длъжността „Работник, изпълняващ доставки по домовете“, – 9 броя на 8 часа. І. Изисквания към кандидатите: 1. Общи изисквания: - Комуникативност; - Мотивация за работа с лица с увреждания и представители на рискови групи; - Мотивация за работа в динамична среда; - Умение за работа в екип. 2. Специфични изисквания: „Работник, изпълняващ доставки по домовете“: 1. Образование – основно или средно; 2. Професионален опит...

Община Елена обявява прием на заявления от желаещи да ползват услуги по домовете, КОМПОНЕНТ 3 по одобрен проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”
15.04.2020
  Община Елена обявява прием на заявления от желаещи да ползват услуги по домовете, КОМПОНЕНТ 3 по одобрен проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Всеки потребител ще получава доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства различни по тези от договора/, заплащане на банкови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги /закупени със средства на потребителите или с други средства различни по...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“
28.02.2020
  Необходими документи: - Автобиография - Мотивационно писмо - Копие от диплома за завършено средно образование - Заявление по образец Образец на заявлението се получава в Център за услуги и информация за гражданите на Община Елена. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: web: www.elena.bg Изисквания към кандидатите: - Завършено средно образование - Принадлежност към местна уязвима етническа общност - Познаване на здравните и социални проблеми на общността - Владеене на езика на общността - Комуникативни умения - Компютърна грамотност (MS Word, Internet) Провеждане на подбора (в рамките на един ден): Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи. Дата, час и място на провеждане...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-50 - търг с тайно наддаване
29.01.2020
  С Решение № 36/19.12.2019 г. Общински съвет – Елена е открил процедура търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 10522.500.3, с площ от 1418 кв. м., ведно с построената в него двуетажна сграда с идентификатор 10522.500.3.1 и предназначение: друг вид обществена сграда, с площ от 258 кв. м., находящ се в с. Велковци, община Елена, при граници: път и имот на наследници на Христо Кънев Караиванов. Имотът е актуван с АОС № 473 / 21.06.2006 г..г., вписан в Служба по вписванията при РС – Елена под № 28, том...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“
16.12.2019
  Необходими документи: - Автобиография - Мотивационно писмо - Копие от диплома за завършено средно образование - Заявление по образец Образец на заявлението се получава в Център за услуги и информация за гражданите на Община Елена. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.elena.bg Изисквания към кандидатите: - Завършено средно образование - Принадлежност към местна уязвима етническа общност - Познаване на здравните и социални проблеми на общността - Владеене на езика на общността - Комуникативни умения - Компютърна грамотност (MS Word, Internet) Провеждане на подбора (в рамките на един ден): Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи. Дата, час и място на провеждане на...