Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД № РД.02.05-494 Елена, 17.07.2020 г.
20.07.2020
  На 17.07.2020 г. от 10:00 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-486 / 15.07.2020 г. на кмета на община Елена, за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, с обща площ 187,107 дка, за срок до 10 години, считано от започване на стопанската 2020 - 2021 година. С Протокол комисията извърши подбор и класиране на участниците в процедурата. Предвид горното, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30,...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-472
08.07.2020
С Решение № 98/25.06.2020 г. Общински съвет – Елена е открил процедура търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, а именно: - Застроен поземлен имот с идентификатор 04460.202.20, с площ от 328 кв. м. с начин на трайно ползване: ниско застрояване. Ведно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор 04460.202.20.1, със застроена площ от 262 кв. м. с предназначение: сграда за образование, находящ се в с. Блъсковци, община Елена, актуван с АОС № 481 / 26.07.2006 г.; - Поземлен имот с идентификатор 04460.202.28 с площ 1555 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-461
03.07.2020
  На 25.06.2020 г. от 10:00 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-426 / 22.06.2020 г., за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, с обща площ 454,060 дка, за срок до 10 години, считано от започване на стопанската 2020 - 2021 година. В срока за подаване на предложения за участие в конкурса за 8 броя имоти с обща площ 187.107 дка, находящи се в землището на с. Средни колиби...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-458 - спечелили конкурс
01.07.2020
  На 25.06.2019 г. от 10:00 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-426 / 22.06.2020 г., за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, с обща площ 454,060 дка, за срок до 10 години, считано от започване на стопанската 2020 - 2021 година. С Протокол комисията извърши подбор и класиране на участниците в процедурата. Предвид горното, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 и ал. 2...

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ
30.06.2020
ПО ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“, ДОГОВОР BG05M9OP001-2.004-0015-С01, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001- 2.004. И УТВЪРДЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪРА ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ, НА ОСНОВАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР КОМИСИЯТА ОЦЕНИ И КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ, КАКТО СЛЕДВА: 1. За длъжност „Педагог“: № Име, презиме и фамилия Оценка от проведен подбор по точкова система 1. Дорка Иванова Димитрова 32 . 2. За длъжност „Медиатор/помощник възпитател“: № Име, презиме и фамилия Оценка от проведен подбор по точкова система 1. Емилиян Руменов Иванов...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП – СЪБЕСЕДВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПЕДАГОГ“, „МЕДИАТОР / ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ“ И „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“
26.06.2020
  по Проект „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“ Договор BG05M9OP001-2.004-0015, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура BG05M9OP001-2.004. и утвърдена процедура за подбор на персонал в Центъра за ранна интервенция от Кмета на Община Елена на основание проведен първи етап от процедурата, а именно: Разглеждане на подадените документи, комисията: 1. Допуска до втори етап – събеседване следните кандидати: ЗА ДЛЪЖНОСТ „ПЕДАГОГ“ Дорка Иванова Димитрова ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИАТОР/ ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ“ Емилиян Руменов Иванов ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ Боряна Георгиева Андреева 2. Недопуснати кандидати – НЯМА. Втори етап от провеждане на подбора – събеседване, ще се...