Профил на купувача


13.10.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „строителство“, предмет „Изграждане на противопожарна (наблюдателна) кула и контролен център с необходимото оборудване в имот № 207046 по КВС на землище с. Костел, по проект „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Елена, чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение”...

02.10.2014
за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”, по договор № 04/321/01600 от 11.12.2013 г., сключен с Държавен фонд „Земеделие”.На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (при условията на § 115 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП), Ви уведомяваме, че назначената със заповед № КР-02-11 от 29.07.2014 г. комисия, на 06 октомври 2014 г. (понеделник) в 13:00 часа, в голямата зала...

01.10.2014
Вътрешни правила за възлагането на обществени поръчки в община Елена /.pdf/

01.10.2014
Община Елена кани потенциалникандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване„Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”(позиция социален работник - координатор) по Проект „За по-добро детство”,финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка завъзстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социалновключване.Документация за участие. ZIP

30.09.2014
КОЙТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01.10.2014 ГОДИНА

19.09.2014
С предмет: “Консултантска услуга по мониторинг и управление на проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., изпълняван от община Елена, № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”. УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На...