Профил на купувача

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ
13.10.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „строителство“, предмет „Изграждане на противопожарна (наблюдателна) кула и контролен център с необходимото оборудване в имот № 207046 по КВС на землище с. Костел, по проект „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Елена, чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение” по мярка 226 „Възстановяване на горският потенциал въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА,На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, при...

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на театрални столове по проект “Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” гр.Елена
02.10.2014
за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”, по договор № 04/321/01600 от 11.12.2013 г., сключен с Държавен фонд „Земеделие”.На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (при условията на § 115 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП), Ви уведомяваме, че назначената със заповед № КР-02-11 от 29.07.2014 г. комисия, на 06 октомври 2014 г. (понеделник) в 13:00 часа, в голямата зала на Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ – гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 2, ще отвори ценовите оферти на участниците в обществената поръчка, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.Право да присъстват имат...

Вътрешни правила за възлагането на обществени поръчки в община Елена
01.10.2014
Вътрешни правила за възлагането на обществени поръчки в община Елена /.pdf/

Удължаване на срока за кандидатстване по позиция социален работник - координатор за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”
01.10.2014
Община Елена кани потенциалникандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване„Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”(позиция социален работник - координатор) по Проект „За по-добро детство”,финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка завъзстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социалновключване.Документация за участие. ZIP

НОВ РАЗДЕЛ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
30.09.2014
КОЙТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01.10.2014 ГОДИНА

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
19.09.2014
С предмет: “Консултантска услуга по мониторинг и управление на проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., изпълняван от община Елена, № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”. УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На основание чл. 69a, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), при условията на § 115 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, Ви уведомяваме, че назначената със Заповед № РД.02.05-456 от 12.08.2014 г. от...