Заповеди

ЗАПОВЕД № РД.02.05-463 - измeнения в Заповед № РД.02.05-354
06.07.2020
Заповед № РД.02.05-463 На 25.06.2020 г. Министерски съвет е приел Решение № 418, с което е удължен до 15.07.2020 г. срокът на извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 / 14.05.2020 г., впоследствие удължен с Решение № 378 / 12.06.2020 г. В изпълнение на горното решение, Министърът на здравеопазването е издал Заповед № РД- 01-370 / 30.06.2020 г., съгласно т. III от която „кметовете на общини създават организация за работата на детските ясли и детските градини на територията на съответната община, съобразно нейната специфика“. На 03.07.2020 г. на сайта на Националното сдружение на общините в Република България е публикувана информация за промени...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-419
17.06.2020
ЗАПОВЕД № РД.02.05-419

ЗАПОВЕД № РД.02.05-418
17.06.2020
ЗАПОВЕД № РД.02.05-418

ЗАПОВЕД № РД.02.05-417
17.06.2020
Заповед № РД.02.05-417

Заповеди за продажба на стояща дървесина на корен от ОГТ през 2020 г.
17.06.2020
  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Решение № № 37 / 29.03.2018 г. на общински съвет гр. Елена за утвърждаване добива на дървесина от общински горски територии, начин на ползване, начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии и одобрен протокол на назначена комисия за провеждане на...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-403
10.06.2020
  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 20, ал. 1 от Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ и Решение № 77 / 04.06.2020 г. на Общински съвет Елена, Р А З П О Р Е Ж Д А М: І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, за срок до 10 години, считано от...