Обявления14.10.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-670/14.10.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел VІІІ-27, парцел ХІа-30а и парцел ХІ-30 в кв. 17 по плана на с. Константин - поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии към...

14.10.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-669/14.10.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия ПР на с. Константин (Подробен устройствен план - План за улична регулация) за парцел VІІІ-27, парцел ХІа-30а и парцел ХІ-30 в кв. 17 - изменение на улична регулация между О.Т....

29.09.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-631/18.09.2020 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи проект за частично изменение на действащия ПРЗ (ПУП - План за регулация и застрояване) за УПИ І „За озеленяване“ в кв. 75 по плана на гр. Елена (имоти пл. №...


02.09.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-588 / 01.09.2020 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Частично изменение на действащ РП на с. Палици – изменение на улична регулация между О.Т. 4а-4 и О.Т. 4-7-8, преотреждане на УПИ ІІ-27 „Залесяване“ в кв....