Обявления

Обявление № УТ.01.02-84 / 06.07.2020 г.
07.07.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-446 / 30.06.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел VІІІ-125 в кв. 24 по плана на с. Палици - поставяне на северна неприложена дворищнорегулационна линия по съществуващата на място имотна граница, обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 125 - УПИ VІІІ-125 (нов) в кв. 24 по плана на с. Палици и План за застрояване на новообразувания УПИ. Настоящата заповед не подлежи...

Обявление № УТ.01.02-83 / 06.07.2020 г.
07.07.2020
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-445 / 30.06.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ХV-500 в кв. 112 по плана на гр. Елена (имот № 27190.501.501 и имот № 27190.501.500 по КККР на гр. Елена) - поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи на място имотни граници, обособяване на два нови самостоятелни УПИ за имот пл. № 500 - УПИ ХХІІІ-500 (нов - за имот № 27190.501.500 по...

Обявление № УТ.01.02-82 / 06.07.2020 г.
07.07.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-444 / 30.06.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия ПРЗ (Подробен устройствен план - План за улична регулация) за УПИ ХV-500 в кв. 112 по плана на гр. Елена (имоти с идентификатор 27190.501.501 и идентификатор 27190.501.500 по КККР гр. Елена) - премахване на проектна улична регулация между О.Т. 103-105-106 и между О.Т. 105-107-108 и урегулиране на съществуващите улици в зоната, съгласно приложената скица. Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал....

Обявление № УТ.01.02-50 / 16.04.2020 г.
16.04.2020
  На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ собствениците на поземлени имоти, отредени за гробище – публична общинска собственост, съгласно действащ Подробен устройствен план - План за застрояване, одобрен с Решение № 22, Протокол № 2/30.01.2020 година на Общински съвет гр. Елена, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Разширение на гробищен парк гр. Елена“, както следва: 1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27190.108.39, с начин на трайно ползване (НТП) „Изоставена орна земя“, площ 4 582 кв. м., местност „Владова лъка“, с трайно предназначение на територията: земеделска по...

Обявление № УТ.01.02-40 / 19.03.2020 г.
19.03.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-232 / 18.03.2020 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Проект за частично изменение на действащия ПРЗ (ПУП - План за регулация и застрояване) - преотреждане на УПИ І-1 „За движение и транспорт” в кв. 8 по плана на ул. „Разпоповци“ (имот с идентификатор 27190.316.1 по КККР гр. Елена) в УПИ І-1 „За производствени, складови и обслужващи дейности“, с режими на застрояване на устройствена зона Жм. 2. Инвестиционен проект за автомивка, фаза...

Обявление № УТ.01.02-27 / 25.02.2020 г.
25.02.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-141 / 24.02.2020 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот 27190.213.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, с начин на трайно ползване „За база за селскостопанска и горска техника”, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За винопроизводство“ с показатели на устройствена зона Смф, съгласно ОУП на община Елена. 2. Инвестиционен проект за „Винарска изба“, фаза технически...