Обявления

Обявление № УТ.01.02-110 / 02.09.2020 г.
02.09.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-588 / 01.09.2020 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Частично изменение на действащ РП на с. Палици – изменение на улична регулация между О.Т. 4а-4 и О.Т. 4-7-8, преотреждане на УПИ ІІ-27 „Залесяване“ в кв. 4 по плана на селото в УПИ ІІ-227,37,38,39,40 „За ниско свободно жилищно застрояване“, с показатели на устройствена зона Жм1. 2. Инвестиционен проект за две жилищни сгради, фаза технически проект. Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б,...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА
17.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. ЕЛЕНА, които са подали декларации и заявления по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 г. на 19.08.2019 г. от 10:30 часа в залата на община Елена /западен вход/. инж. Ц. КЪНЧЕВА НАЧАЛНИК ОСЗ

Обявление № УТ.01.02-105/14.08.2020 г.
14.08.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-552/13.08.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел VІ-82,82а в кв. 6 по плана на с. Костел - поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници, обособяване на нов самостоятелен УПИ за имоти пл. № № 81, 82 и 82а - УПИ VІ-81,82,82а (нов) в кв. 6 по плана на с. Костел, затворен на север да строителната граница, нанесена в КККР (съгласно Заповед...

Обявление № УТ.01.02-104/14.08.2020 г.
14.08.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-551/13.08.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия ПР на с. Костел (Подробен устройствен план - План за улична регулация) за премахване на проектна улична регулация между О.Т. 14-10 в зоната на имоти пл. № № 81 и 82 и изменение на улична регулация между О.Т. 14-25, като улично регулационната линия се поставя по съществуващите огради на имоти пл. № № 81, 82а, 80. Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал....

Обявление № УТ.01.02-84 / 06.07.2020 г.
07.07.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-446 / 30.06.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел VІІІ-125 в кв. 24 по плана на с. Палици - поставяне на северна неприложена дворищнорегулационна линия по съществуващата на място имотна граница, обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 125 - УПИ VІІІ-125 (нов) в кв. 24 по плана на с. Палици и План за застрояване на новообразувания УПИ. Настоящата заповед не подлежи...

Обявление № УТ.01.02-83 / 06.07.2020 г.
07.07.2020
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-445 / 30.06.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ХV-500 в кв. 112 по плана на гр. Елена (имот № 27190.501.501 и имот № 27190.501.500 по КККР на гр. Елена) - поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи на място имотни граници, обособяване на два нови самостоятелни УПИ за имот пл. № 500 - УПИ ХХІІІ-500 (нов - за имот № 27190.501.500 по...