ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ

Относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати клас В
24.02.2020
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Проектът на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификат клас В е изготвена на основание чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и съобразно последните изменения в ЗНИ и Правилника за прилагането на закона за насърчаване на инвестициите /ППЗНИ/. С тази Наредба се определят условията, редът и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите на територията на община Елена и издаване на сертификат клас В. Мотиви за приемане на нова наредба и цели, които се поставят: Проектът на наредбата цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и...

Относно: Приемане на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена
17.02.2020
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Основните причини, налагащи приемането на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена са изменения в редица закони, необходимостта от осъвременяване на уредбата, касаеща опазването на околната среда и премахване на съдържание, което следва да бъде уредено с друг нормативен акт. В проекта на наредба е направено систематизиране на разделите, като се постига повече яснота и се улеснява нейното прилагане. Настоящият проект на наредба се внася с цел подобряване и разширяване на методите и способите свързани с опазване на компонентите и факторите на околната среда на територията на Община Елена: атмосферен въздух; води;...

Относно: Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Елена
17.02.2020
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.) общинските съвети трябва да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Налице са изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животинските обекти (в сила от 22.05.2018 г., бр. 5 от 17.01.2020 г.), което налага приемане на наредба, уреждаща въпросите от местно значение. Мотиви за приемане на нова наредба и цели, които се поставят: Проектът...

Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за мандата 2019 - 2023 г.
09.01.2020
  Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост е разработена във връзка с чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост. Предназначението ѝ е да определи политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината за мандат 2019 - 2023 година. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ Правото на собственост на общината като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, е регламентирано в чл. 140 от Конституцията на Република България: Чл. 140. Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност. Законът за общинската собственост (ЗОС) е основният законодателен акт, който урежда въпросите, свързани...

Относно: Изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
02.12.2019
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, При извършено цялостно обследване на нормативните актове от по-висока степен от страна на общинска администрация са открити несъответствия с нормативни актове от по-висок ранг. Проектът за изменение е изготвен с цел постигане на пълна синхронизация и уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия начин. В хода на работа е установено изменението и допълнението на нормативни актове, които имат отношение към управлението и разпореждането с общинско имущество и следва да намерят своето отражение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена (Наредбата), с цел тяхната пълна синхронизация. I. Причини, които...

Относно: Изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
12.11.2019
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Нарастването на финансовата самостоятелност и автономност на общините е от огромно значение за развитието на същите, за да успеят да отговорят адекватно на очакванията и потребностите на своите граждани. Част от процеса на финансова децентрализация е възможността на общинските съвети да определят местните данъци и такси. Тези правомощия пораждат и големи отговорности, но са основен способ за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по общинските бюджети. Данъкът върху недвижимите имоти е основен местен данък. Съгласно разпоредбата на чл. 22 от Закона за местни данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на данъка в граници...