Географски особености

Дата на публикуване: 05.11.2012 13:53

Старопланинският град Елена се намира в полите на гористия Еленски балкан. Той е разположен в красивата долина на Еленската река. На север се простират Еленските височини, на юг - Балканът. Северно от града е Чуканското бърдо, където нависоко сред борови насаждения се белее сградата на бившето климатично училище. Зад бърдото се издигат редица височини, изградени от варовици, мергели и пясъчници.
Климатът в община Елена е умерено-континентален с характерни за планинските райони климатични явления. В котловината преобладават летните валежи, които помагат да се запази свежестта и зеленината на растителността в околностите на града до късна есен. Снежната покривка се появява обикновено в началото на декември и се губи около средата на март.
Почвите са предимно плитки светлосиви и кафяви горски, а по поречията на реките в тесни ивици - алувиално-ливадни. Основни почвообразуващи скали са: пясъчници, мергелни шисти, варовици, конгломерати и др. Хумусният хоризонт е тънък (10-15 сантиметра).
В общината няма открити залежи на полезни изкопаеми. Единствено речните русла се използват като източници за добиване на инертни материали.
Еленска община е богата на горска растителност. Най-разпространени от широколистните дървесни видове са: бук, габър, дъб, явор, липа и др. Като техни спътници се срещат бряст, клен, ясен, череша, круша, киселица и др.; от храстите най-често се срещат: глог, шипка, леска, дрян и др.
Дивечовото разнообразие е голямо. От едрия дивеч са разпространени сърната, благородният елен и дивата свиня, от хищниците се срещат лисици, чакали и по – рядко вълци. Представители на дребния дивеч са зайци, яребица, горски бекас, гургулица, бекасина и др. Във високите планински части на общината се срещат ястреби, соколи и множество дребни птички.
В реките се срещат кефал, скобар, кротушка и в по – малки количества мряна. Изкуствено се развъжда американска дъгова пъстърва, а в по – горните течения балканска пъстърва. В язовир „Йовковци” се срещат шаран, каракуда, сом, бяла риба, щука, червеноперка, уклей, костур, морунаш и др., изкуствено се развъждат  толстолоб и бял амур.
Община Елена е богата на водни ресурси. Изворите, разположени в планинската част, дават началото на по-големите реки: Веселина, Костелска, Еленска, Мийковска и Бебровска, които са притоци на река Златаришка. Водните течения имат посока юг-север. Речните русла са с големи наклони, вдълбани от ерозионни процеси. Реките са с дъждовно-снежно подхранване. Дебитът им е непостоянен, като пълноводието е през пролетния сезон. Освен тези реки, територията на общината е прорязана от множество малки и големи долове с непостоянни водни течения.
Преди тридесетина години на река Веселина е изграден язовир „Йовковци”, разположен изцяло на територията на общината, от който се водоснабдяват следните населените места -  градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Златарица, Елена, Дряново и други. Язовирът предлага добри условия за спортен риболов.
Освен този язовир, има изградени още осем микроязовира, ползвани предимно за напояване и развъждане на риба за любителски риболов.
  1. Географски особености - Текуща страница
  2. Местоположение
  3. Герб и знаме