Дирекция Устройство на територията и общинска собственост

Дата на публикуване: 23.11.2020 11:58

Директор на дирекция "УТОС"   

инж. Димитринка Иванова   
e-mail: utab@elena.bg
тел: 62-62; стая: 304

Главен инженер
инж. Христо Симеонов
e-mail: engineer@elena.bg
стая: 305

Главен експерт "Общинска собственост, концесии и приватизация"
инж. Иванка Пеева
e-mail: osp@elena.bg
стая 303

Старши експерт "Общинска собственост"
Борислава Георгиева-Шейтанова
e-mail: osp@elena.bg
стая 303

Главен инспектор "Околна среда и води" 
Ангелина Йорданова
e-mail: osv@elena.bg
стая: 306

Старши експерт "Устройство на територията и Културно наследство"
арх. Стефан Димитров
стая 311

Инспектор "Контрол по строителството"

e-mail: isk@elena.bg
стая: 305

Гл. специалист "Устройство на територията, архитектура и благоустройство"
Стефка Калчева
стая: 307

Гл. специалист "Устройство на територията, архитектура и благоустройство"
Цветомира Димитрова
стая: 307
 
Ст. специалист "Устройство на територията, архитектура и благоустройство"
инж. Ивайло Добрев
стая: 311

Специалист "Устройство на територията, архитектура и благоустройство"
Десислава Матеева
стая 307