Служител по защитата на личните данни, той и Секретар на МКБППМН


Йордан Стойков
e-mail: mk@elena.bg
стая: 321