Структура

Други дейности
ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ

Общинска горска структура

Ръководител звено
инж. Стефан Димитров

Старши експерт "ОСГТ"
Калоян Златев
e-mail: gori@elena.bg
стая 116

Горски надзиратели
Миглен Христов
Станислав Саров
 Велизар Иванов
 Несрин Ходжева

Старши експерт "ОСЗТ"
Слави Василев
e-mail: zz@elena.bg
стая 115

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Гл. специалист "Организация по дейности по програми за ВЗ"
Здравко Златев
e-mail: vz@elena.bg
 
Инспектор „Опазване на обществения ред“
Иван Зехиров 
e-mail: oor@elena.bg

Ст. специалист "Контрол по чистота" - Константин
Илияз Хасанов

Ст. специалист "Контрол по чистота" - БебровоСт. специалист "Контрол по чистота" - Майско
Славчо Антонов

Общ работник гр. Елена


Общ работник с. Константин
Митко Тодоров

Старши специалист – техник “Електрически системи”   
Васил Василев
     
Младши специалист "Поддържане и опазване на спортна база"
Стойко Петков

Инкасатор приходи от икономически дейности и услуги
Верка Иванова-Савова
стая 123

Младши специалист – техник “Съобщителна техника”   
Йордан Костадинов
стая: 122

Младши специалист "Поддържане и опазване на спортна база"
Ивайло Сандев

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ

Главен счетоводител
Мария Симеонова

Старши специалист "Образование"
Марийка Михайлова

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА

Главен специалист "Културно-информационно обслужване и туризъм"
Мария Кюпчикова
е-mail: otic@elena.bg

Главен специалист "Културно-информационно обслужване и туризъм"
Десислава Колева
е-mail: otic@elena.bg

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКА