Структура

Дирекция "Организационно-стопански дейности"
Директор, той и главен счетоводител   
Димка Петрова   
e-mail: gs@elena.bg   тел: 6303; стая: 214

Главен експерт "Протокол и връзки с обществеността"
инж. Мария Симеонова
e-mail: pr@elena.bg
стая 209

Главен експерт "Счетоводно обслужване"
Красимира Трънкова
e-mail: gs@elena.bg  
тел: 6303; стая: 214
 
Старши експерт "Счетоводно обслужване"
Наталия Мартинова
e-mail: gs@elena.bg
стая: 214

 Mладши експерт "Счетоводно обслужване"

Славка Копаранова
e-mail: gs@elena.bg
стая: 214

Старши експерт "Канцелария и деловодство"
Майя Коева
стая: 204

Старши експерт "Човешки ресурси"   
Цветелина Маринова
e-mail: hr@elena.bg
тел: 6331; стая: 209

Главен специалист "Транспортно осигуряване", той и шофьор
Юлиян Маринов

Главен специалист "Управление на собствеността и МТО"
Михаил Русев

Старши специалист "Счетоводно и касово обслужване"
Росица Михайлова
стая: 213

Изпълнител "Технически сътрудник"
Цанка Христова